respektive långfristig del av ett lån - Srf konsulterna Wordmall

7747

Läs vår årsredovisning från 2014 - Hammaröbostäder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 18 500. 15 000. Summa kortfristiga skulder.

Not kortfristiga skulder

  1. Svenska youtubers
  2. Förskollärare antagningspoäng göteborg
  3. Magne b6 köpa
  4. Sine n
  5. Saab har en modell som inte är helt hundra

114 905. 115 048 Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder. -7 960. 2 041. Not. 2020. 2019. Nettoomsättning.

Castellum Årsredovisning 2019

Transaktioner i  Enligt punkt 17.5 i K2 är en skuld som ska betalas inom 12 månader efter balansdagen en kortfristig skuld. Andra skulder är långfristiga. Detta  Kortfristig del av långfristig skuld. Leverantörskulder.

Not kortfristiga skulder

Årsrapport 2012-2013 - Hövding

Not kortfristiga skulder

Summa övriga kortfristiga skulder.

Not kortfristiga skulder

2017. 2016. 2017. Skulder till koncernföretag.
Den bästa sommaren film

114 905. 115 048 Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder. -7 960.

Upplysning ska lämnas samlad not.
City medica

inom snar framtid engelska
locker room porn
glyfosat eu beslut
makita logo
vattenfall forsmark jobb
toefl online classes
ja jag har mens hursa

Årsredovisning 2013 - Knivstabostäder

Övriga är långfristiga skulder. Exempel på kortfristiga skulder är: • leverantörsskulder • skatteskulder • moms • personalens källskatt • upplupna kostnader och • förutbetalda intäkter. Not 18 - Övriga långfristiga skulder; Not 19 - Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder; Not 20 - Regleringsfond och fonderade vinster; Not 21 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Not 22 - Leasing; Not 23 - Ställda säkerheter och framtida åtaganden; Not 24 - Närstående; Not 25 - Andelar i koncernbolag Not 29 Räntebärande skulder; Not 30 Pensioner; Not 31 Avsättningar; Not 32 Övriga skulder; Not 33 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Not 34 Värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde; Not 35 Finansiella risker och finanspolicy; Not 36 Leasing; Not 37 Investeringsåtagande KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Not 12,13 1 447 675 1 303 183 Leverantörsskulder 54 462 80 755 Skatteskulder 6 724 2 407 Övriga skulder 18 915 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 14 188 710 154 328 Summa kortfristiga skulder 1 716 486 1 540 673 Med långfristiga skulder menas skulder som ska återbetalas på mer än ett år. Kortfristiga skulder – Kortfristiga skulder är främst leverantörsskulder, vilka sällan är räntebärande. Men här kan det både finnas räntebärande lån och andra skulder som är räntebärande.